[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: کاردانشجویی فروردین تا آبان1393 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱ | 
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
183481506مرکزمشاوره - طراحی و تایپکارشناسی713690051620آبان5010800540000
287551525مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713690131713آبان8010800864000
388411451روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690147806آبان8010800864000
488541372مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713690154608آبان8010800864000
589411481مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713690149582آبان8010800864000
689433066مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی713690197609آبان8010800864000
789522068مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی713690150122آبان8010800864000
889542443روابط عمومی - نشریهکارشناسی713413584255آبان3310800356400
989542443مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713413584255آبان4710800507600
1089551219مدیریت فرهنگی - کانون-دخترانکارشناسی713690150653آبان8010800864000
1189551264مرکزمشاوره - طراحی و تایپکارشناسی713690205245آبان8010800864000
1289555216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690186380مهر1610800172800
1389555216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690186380مهر1610800172800
1489555216مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی713690186380آبان8010800864000
1589555243روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690186399مهر2010800216000
1689555252مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسکارشناسی713690156775آبان8010800864000
1789555519روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690186348مهر2010800216000
1889764027مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد53690153245آبان70144001008000
1989764099مرکزمشاوره - طراحی و تایپکارشناسی ارشد53690185899آبان70144001008000
2090411292نهاد رهبری - بنرکارشناسی713690161612آبان8010800864000
2190411301مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690161620آبان4610800496800
2290412152نهاد رهبری - بنرکارشناسی713690162058آبان8010800864000
2390412314مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690160322آبان5510800594000
2490431139مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی713690227184آبان1210800129600
2590431202نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی713690162937آبان8010800864000
2690431247مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690162988آبان7010800756000
2790432076روابط عمومی - نشریهکارشناسی713690228563آبان2310800248400
2890432112مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایتکارشناسی713690163151آبان8010800864000
2990433031مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی693690163356آبان807800624000
3090433175مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازیکارشناسی713349618914آبان8010800864000
3190461283نهاد رهبری - سایتکارشناسی713649589452آبان8010800864000
3290461292مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازیکارشناسی713690168307آبان8010800864000
3390461355مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690168374آبان4110800442800
3490471337مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690164506آبان5010800540000
3590521094مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی713690169567آبان8010800864000
3690521094مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی713690169567مهر8010800864000
3790521193روابط عمومی - تبلیغاتکارشناسی713690169672آبان8010800864000
3890522238روابط عمومی - نشریهکارشناسی713690170093آبان2310800248400
3990541481مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی713690167440آبان8010800864000
4090555117روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی713690199806آبان8010800864000
4190555126مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی713690205075آبان8010800864000
4290555153مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713690199784آبان8010800864000
4390555171نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی713690188065آبان8010800864000
4490763504مرکزمشاوره - دانشکده هاکارشناسی ارشد53690203285آبان70144001008000
4590831001مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیدکترا53690132833آبان100192001920000
4690885003مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستردکترا53690051140آبان100192001920000
4790885003مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستردکترا53690051140مهر100192001920000
4891411473مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690190620آبان2810800302400
4991412234نهاد رهبری - سایتکارشناسی713690190922آبان8010800864000
5091521104مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی713690196777آبان3210800345600
5191522212مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی693690228407آبان147800109200
5291533014مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی694013595645آبان807800624000
5391541005مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی713834578122آبان8010800864000
5491542368روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی693637589570مهر207800156000
5591551099مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی693690194200آبان257800195000
5691616009نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد53690134542آبان70144001008000
5791632014نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد53690149639آبان70144001008000
5891645010مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی ارشد59610608253مهر70144001008000
5991661007نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد53690134674آبان70144001008000
6091666004نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد53690188839آبان70144001008000
6191675011نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد53690136669آبان70144001008000
6291733007مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی ارشد53390601688مهر70144001008000
6391734001مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد59807503259آبان2014400288000
6491734001مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد59807503259آبان5014400720000
6591746002مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی ارشد53690199733آبان5614400806400
6691746502مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی ارشد59390075429مهر70144001008000
6791762012مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی ارشد53690198516مهر70144001008000
6892635066نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد53690161280آبان4014400576000
6992664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد53690142731آبان70144001008000
7092664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد53690156309آبان70144001008000
7192664167مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد53690150645آبان5014400720000
7292664238مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد53690132922آبان6014400864000
7392759064مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصریکارشناسی ارشد59110898859آبان70144001008000
7492831044مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازیدکترا53690044926آبان100192001920000
7592842036مدیریت فرهنگی - نشریاتدکترا53690188324مهر100192001920000
7693481171روابط عمومی - نشریهکارشناسی693690223685آبان137800101400
7793631089مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد53690151994آبان70144001008000
7893664103مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد53690213434آبان3014400432000
7993731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد53690227907آبان3014400432000
8093746088روابط عمومی - نشریهکارشناسی ارشد53690186437آبان4914400705600
8193831027روابط عمومی - نشریهدکترا53690136723آبان819200153600
8293941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا54388000053آبان70192001344000
8393943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا55060527166آبان70192001344000
جمع کل:ریال 65536800
دفعات مشاهده: 2555 بار   |   دفعات چاپ: 650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد