[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
مسابقه طراحی تندیس یادبود

AWT IMAGE

..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: کاردانشجویی فروردین تا آذر 1393 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 83481506 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 3690051620 آذر 60 10800 648000
2 87551525 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی 71 3690131713 آذر 80 10800 864000
3 88541194 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690144521 آذر 60 10800 648000
4 88541372 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی 71 3690154608 آذر 80 10800 864000
5 89433048 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690151242 آذر 35 10800 378000
6 89522068 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 3690150122 آذر 80 10800 864000
7 89542443 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3413584255 آذر 30 10800 324000
8 89542443 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 3413584255 آذر 50 10800 540000
9 89551264 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 3690205245 آذر 80 10800 864000
10 89555252 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی 71 3690156775 آذر 80 10800 864000
11 89764027 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 3690153245 آذر 70 14400 1008000
12 89764099 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 3690185899 آذر 70 14400 1008000
13 90411292 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 3690161612 آذر 80 10800 864000
14 90411301 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690161620 آذر 60 10800 648000
15 90412152 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 3690162058 آذر 80 10800 864000
16 90412314 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690160322 آذر 56 10800 604800
17 90431139 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 3690227184 آذر 8 10800 86400
18 90431202 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 3690162937 آذر 80 10800 864000
19 90431247 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690162988 آذر 60 10800 648000
20 90432076 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690228563 آذر 25 10800 270000
21 90433175 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 3349618914 آذر 80 10800 864000
22 90461283 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 3649589452 آذر 80 10800 864000
23 90461292 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 3690168307 آذر 80 10800 864000
24 90461355 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690168374 آذر 40 10800 432000
25 90471337 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690164506 آذر 40 10800 432000
26 90481301 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690169044 آذر 20 10800 216000
27 90521094 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 3690169567 آذر 80 10800 864000
28 90521193 روابط عمومی - تبلیغات کارشناسی 71 3690169672 آذر 80 10800 864000
29 90522238 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690170093 آذر 50 10800 540000
30 90542161 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 5398015411 آذر 35 10800 378000
31 90555117 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 3690199806 مهر 15 10800 162000
32 90555171 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 3690188065 آذر 80 10800 864000
33 90831001 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا 5 3690132833 آذر 100 19200 1920000
34 90885003 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 3690051140 آذر 100 19200 1920000
35 90885003 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 3690051140 شهریور 100 19200 1920000
36 91411473 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690190620 آذر 24 10800 259200
37 91412234 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 3690190922 آذر 80 10800 864000
38 91521104 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 3690196777 آذر 28 10800 302400
39 91522212 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 3690228407 آذر 15 7800 117000
40 91533014 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 4013595645 آذر 80 7800 624000
41 91551099 روابط عمومی - نشریه کارشناسی 71 3690194200 آذر 30 10800 324000
42 91551099 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 3690194200 آذر 17 10800 183600
43 91616009 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 3690134542 آذر 70 14400 1008000
44 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 3690149639 آذر 70 14400 1008000
45 91645010 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 9610608253 آبان 50 14400 720000
46 91661007 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 3690134674 آذر 70 14400 1008000
47 91666004 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 3690188839 آذر 70 14400 1008000
48 91675011 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 3690136669 آذر 70 14400 1008000
49 91681001 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 3690198893 آذر 70 14400 1008000
50 91731504 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 9842685246 آذر 70 14400 1008000
51 91732004 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 3690198826 آذر 50 14400 720000
52 91733007 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 3390601688 آبان 50 14400 720000
53 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-دختران کارشناسی ارشد 5 9807503259 آذر 70 14400 1008000
54 91746002 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 3690199733 آذر 60 14400 864000
55 91762012 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 3690198516 آبان 70 14400 1008000
56 92533042 مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصری کارشناسی 69 3690211083 آذر 80 7800 624000
57 92632041 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 8496192142 آذر 70 14400 1008000
58 92635066 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 3690161280 آذر 40 14400 576000
59 92663154 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایت کارشناسی ارشد 5 3390828666 آذر 50 14400 720000
60 92664067 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 3690142731 آذر 70 14400 1008000
61 92664103 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایت کارشناسی ارشد 5 3690213434 آذر 50 14400 720000
62 92664103 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 3690213434 آذر 20 14400 288000
63 92664112 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 3690156309 آذر 70 14400 1008000
64 92664167 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 3690150645 آذر 50 14400 720000
65 92664238 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 3690132922 آذر 60 14400 864000
66 92745094 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 3690204311 آذر 70 14400 1008000
67 92759064 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 9110898859 آذر 70 14400 1008000
68 92831044 روابط عمومی - تبلیغات دکترا 5 3690044926 آذر 80 19200 1536000
69 92831044 روابط عمومی - تبلیغات دکترا 5 3690044926 مهر 80 19200 1536000
70 93614144 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 8494176123 آذر 40 14400 576000
71 93623107 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 5096015145 آذر 40 14400 576000
72 93631089 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 3690151994 آذر 70 14400 1008000
73 93731187 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 3690227907 آذر 40 14400 576000
74 93746034 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 3690151870 آذر 70 14400 1008000
75 93746088 روابط عمومی - نشریه کارشناسی ارشد 5 3690186437 آذر 70 14400 1008000
76 93941054 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 4388000053 آذر 70 19200 1344000
77 93943036 مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا 5 5060527166 آذر 90 19200 1728000
جمع کل: ریال 62045400
دفعات مشاهده: 1159 بار   |   دفعات چاپ: 367 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد