[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا خرداد 1396 ::
 | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۰۵۱۱۱۸۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۴۱۴ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ اردیبهشت ۴۰ ۴۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳ ۹۲۴۱۲۱۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۱۰۱ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۴ ۹۲۴۳۳۰۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۱۳۲ فروردین ۷۵ ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
۵ ۹۲۴۶۱۵۱۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۵۱۵۱۵۷۱۸۹۳ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۶ ۹۲۴۷۱۳۸۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۵۳۰۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷ ۹۲۴۷۱۳۸۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۵۳۰۲ خرداد ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۸ ۹۲۴۸۱۰۲۴ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۲۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹ ۹۲۴۸۱۰۲۴ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۲۱ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۲۵۲۱۲۳۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۰۰۷ فروردین ۴۰ ۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۱ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ خرداد ۲۸ ۲۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۱۲ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ خرداد ۵۲ ۲۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰
۱۳ ۹۲۵۳۲۱۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۸۴۲ فروردین ۶۰ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۴ ۹۲۵۳۲۱۲۳ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۸۴۲ اردیبهشت ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۵ ۹۲۵۳۳۲۵۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۳۲۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۶ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ اردیبهشت ۲۴ ۲۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰
۱۷ ۹۲۵۴۱۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۶۹۵ اردیبهشت ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۹۲۵۵۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۹۸۹۵۴۱۳ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۹ ۹۲۵۵۱۲۵۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۲۲۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۰ ۹۲۵۵۱۳۵۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۲۴۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۴ ۹۲۸۸۶۰۴۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۴۶۹۵۰۴۶۲۸۱ فروردین ۹۸ ۴۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰
۲۵ ۹۲۹۴۲۰۳۶ مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصری دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۰۵۵۰۳۸ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۲۶ ۹۲۹۴۳۰۲۶ مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۳۰ اردیبهشت ۸۰ ۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۲۸ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ اردیبهشت ۴۰ ۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۲۹ ۹۳۴۴۱۱۲۶ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۴۲۴ اردیبهشت ۵۱ ۲۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰
۳۰ ۹۳۴۷۱۰۳۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۲۹۸۰ اردیبهشت ۵۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۳۱ ۹۳۴۷۱۱۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۱۳۸ خرداد ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۳۲ ۹۳۴۸۱۲۱۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۳۰۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۳ ۹۳۴۸۱۲۱۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۳۰۰ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۴ ۹۳۴۸۱۲۲۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۷۳۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۵ ۹۳۴۸۱۳۷۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۹۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۶ ۹۳۵۱۱۱۸۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۱۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۷ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۸ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۹ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۰ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۱ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۲ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۳ ۹۳۵۵۵۱۶۲ مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۱۰۸ اردیبهشت ۳۷ ۲۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰
۴۴ ۹۳۶۲۱۰۷۲ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۵۴۴۶۰۵۴۰۸ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۴۵ ۹۳۶۲۳۱۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۷۸۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۴۶ ۹۳۶۸۱۰۲۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۲۰۵۶۱۶۴۲۰ خرداد ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۴۷ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ خرداد ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۴۸ ۹۳۷۱۱۰۹۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ خرداد ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۴۹ ۹۳۷۳۱۰۹۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۴۹۴۱۷۶۰۱۸ فروردین ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۵۰ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ خرداد ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۵۱ ۹۳۷۳۱۱۶۹ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ خرداد ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۵۲ ۹۳۷۳۴۰۰۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۵۴۰ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۵۳ ۹۳۷۳۴۰۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ اردیبهشت ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۵۴ ۹۳۷۴۰۰۰۶ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۷۸۳ خرداد ۱۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
۵۵ ۹۳۷۸۳۰۱۷ مرکزمشاوره - دانشکده ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۶۴۵ اردیبهشت ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۵۶ ۹۳۹۱۱۰۱۸ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۵۱۴۹۰۲۲۰۸۴ اردیبهشت ۳ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۵۷ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ اردیبهشت ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۵۸ ۹۳۹۴۲۰۰۹ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۵۳۱۰ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۵۹ ۹۴۴۱۲۲۱۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۳۵۹ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۰ ۹۴۴۱۲۲۱۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۳۵۹ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۱ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۲ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۳ ۹۴۵۲۱۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۹۸۰ اردیبهشت ۷۸ ۱۵۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰
۶۴ ۹۴۵۲۱۲۴۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۸۲۰۵۶۷۵۲۰۶ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۵ ۹۴۵۲۱۲۴۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۸۲۰۵۶۷۵۲۰۶ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۶ ۹۴۵۳۲۰۱۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ فروردین ۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۶۷ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ اردیبهشت ۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۶۸ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ اردیبهشت ۷۰ ۱۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۶۹ ۹۴۵۳۲۰۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۷۷ خرداد ۲۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۷۰ ۹۴۵۳۲۰۸۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۳۱ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۱ ۹۴۵۳۲۱۰۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۶۶ اردیبهشت ۳۴ ۱۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۷۲ ۹۴۵۳۲۱۰۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۶۶ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۳ ۹۴۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۹۰ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۴ ۹۴۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۹۰ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۷۵ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷۶ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷۷ ۹۴۵۳۳۱۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۴۷۶ خرداد ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۷۸ ۹۴۵۵۱۰۱۹ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۷۲۳ اردیبهشت ۱۸ ۱۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۷۹ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ اردیبهشت ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۰ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ خرداد ۴۲ ۲۸۰۰۰ ۱۱۷۶۰۰۰
۸۱ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ اردیبهشت ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۲ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ خرداد ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۳ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ اردیبهشت ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۴ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ خرداد ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۵ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ اردیبهشت ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۶ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ خرداد ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۸ ۹۴۶۶۶۰۷۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۴۱۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۸۹ ۹۴۶۶۷۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۲۹۸ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۹۰ ۹۴۷۳۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۲۰۸۷۶۱ اردیبهشت ۱۷ ۲۸۰۰۰ ۴۷۶۰۰۰
۹۱ ۹۴۷۴۱۱۲۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۷۲۷۷۹۹۶۴۳ اردیبهشت ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۹۲ ۹۴۷۶۵۰۴۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۶۰۴۵۸۹۰۴۶ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۹۳ ۹۴۷۶۵۰۵۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۵۰۹۰۳۲۱۶۵۱ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۴ ۹۴۷۶۵۱۴۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۲۰۰۰ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۵ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۶ ۹۴۷۷۳۰۰۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۱۰۷ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۹۸ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ اردیبهشت ۴۰ ۴۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹۹ ۹۴۸۷۲۰۳۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۸۵۴۲۵۵۶۵۳۷ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۰ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۱ ۹۴۹۴۳۰۰۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۰۹۳۳ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۲ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ خرداد ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۳ ۹۵۴۶۱۴۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۴۵۲۵۷۷۸۱۱۳ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۴ ۹۵۴۷۱۳۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۷۲۰۳ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۵ ۹۵۵۲۱۲۷۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۸۹۰۳۷۰۹۴۱ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۶ ۹۵۶۱۱۲۵۹ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۵۰۵۷ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۱۰۷ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ خرداد ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۸ ۹۵۷۲۲۰۳۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۳۹۰۲۰۳۲۸۱ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۰۹ ۹۵۷۸۹۰۶۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۲۵۵۰۰۶۳۷ اردیبهشت ۵۰ ۲۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰
۱۱۰ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۱ ۹۵۸۸۶۰۶۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۴۶۲۰۹۰۳۲۴۳ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۲ ۹۵۹۱۱۰۲۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۸۲۹۲۱۱۴۰۳۷ اردیبهشت ۳۰ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
دفعات مشاهده: 3554 بار   |   دفعات چاپ: 724 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد