[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا مهر 1396 ::
 | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 92461512 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 5151571893 شهریور 50 19,000 950,000
2 92481024 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690208821 مرداد 80 19,000 1,520,000
3 92481033 طرح و برنامه -  کارشناسی 3690208848 شهریور 20 19,000 380,000
4 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 مرداد 55 19,000 1,045,000
5 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 شهریور 85 19,000 1,615,000
6 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 مهر 44 19,000 836,000
7 92974071 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 3642895590 شهریور 50 55,000 2,750,000
8 93481216 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642913300 مرداد 80 19,000 1,520,000
9 93481225 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3690223731 مرداد 50 19,000 950,000
10 93511189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642913114 شهریور 80 19,000 1,520,000
11 93511189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642913114 مرداد 80 19,000 1,520,000
12 93521144 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642901779 مرداد 85 19,000 1,615,000
13 93521144 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 3642901779 شهریور 85 19,000 1,615,000
14 93521252 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642900888 شهریور 80 19,000 1,520,000
15 93521252 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642900888 مرداد 80 19,000 1,520,000
16 93522108 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690228741 شهریور 80 19,000 1,520,000
17 93522108 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690228741 مرداد 80 19,000 1,520,000
18 93522126 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690224738 شهریور 80 19,000 1,520,000
19 93522126 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690224738 مرداد 80 19,000 1,520,000
20 93532117 روابط عمومی -  کارشناسی 3690225297 شهریور 27 19,000 513,000
21 93733072 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 9190354781 شهریور 70 30,000 2,100,000
22 93733072 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 9190354781 مرداد 70 30,000 2,100,000
23 93861845 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3642901469 مرداد 80 55,000 4,400,000
24 93941054 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 4388000053 شهریور 30 55,000 1,650,000
25 94400052 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899987 شهریور 85 19,000 1,615,000
26 94400052 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899987 مرداد 37 19,000 703,000
27 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 تیر 9 19,000 171,000
28 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 شهریور 85 19,000 1,615,000
29 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 مرداد 85 19,000 1,615,000
30 94431072 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3694001970 شهریور 52 19,000 988,000
31 94433226 روابط عمومی -  کارشناسی 3694002659 شهریور 27 19,000 513,000
32 94532018 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 3694006069 شهریور 70 19,000 1,330,000
33 94532108 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3694006166 مرداد 25 19,000 475,000
34 94532225 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642898530 مرداد 80 19,000 1,520,000
35 94532225 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642898530 شهریور 80 19,000 1,520,000
36 94542328 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007537 شهریور 27 19,000 513,000
37 94555055 روابط عمومی -  کارشناسی 3635535325 شهریور 85 19,000 1,615,000
38 94555055 روابط عمومی -  کارشناسی 3635535325 مهر 25 19,000 475,000
39 94555199 روابط عمومی -  کارشناسی 3642904832 شهریور 27 19,000 513,000
40 94555235 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899022 شهریور 55 19,000 1,045,000
41 94583023 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 9842643349 شهریور 85 30,000 2,550,000
42 94583023 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 9842643349 مهر 20 30,000 600,000
43 94585028 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642912495 شهریور 85 30,000 2,550,000
44 94585028 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642912495 مهر 85 30,000 2,550,000
45 94589015 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 4286911965 شهریور 25 30,000 750,000
46 94614149 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 3690160322 شهریور 70 30,000 2,100,000
47 94614149 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 3690160322 مرداد 70 30,000 2,100,000
48 94664006 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3642913688 مرداد 80 30,000 2,400,000
49 94666077 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690168412 شهریور 50 30,000 1,500,000
50 94666077 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690168412 مرداد 70 30,000 2,100,000
51 94765051 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5090321651 شهریور 30 30,000 900,000
52 94765141 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 9610622000 شهریور 30 30,000 900,000
53 94765168 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 9610620008 شهریور 70 30,000 2,100,000
54 94784135 طرح و برنامه -  کارشناسی ارشد 3690164786 شهریور 70 30,000 2,100,000
55 94911027 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 8745933603 شهریور 50 55,000 2,750,000
56 94933063 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ دکترا 3915693228 شهریور 100 55,000 5,500,000
57 95221088 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3690200812 شهریور 85 30,000 2,550,000
58 95221088 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3690200812 مهر 85 30,000 2,550,000
59 95412013 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642913904 شهریور 80 19,000 1,520,000
60 95431018 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3235577207 شهریور 80 19,000 1,520,000
61 95431018 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3235577207 مرداد 80 19,000 1,520,000
62 95431018 روابط عمومی -  کارشناسی 3235577207 تیر 85 19,000 1,615,000
63 95431018 روابط عمومی -  کارشناسی 3235577207 مهر 57 19,000 1,083,000
64 95431036 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642911944 شهریور 80 19,000 1,520,000
65 95431036 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642911944 مرداد 80 19,000 1,520,000
66 95431036 روابط عمومی -  کارشناسی 3642911944 مهر 20 19,000 380,000
67 95431099 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910522 شهریور 80 19,000 1,520,000
68 95431099 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910522 مرداد 80 19,000 1,520,000
69 95431099 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910522 تیر 85 19,000 1,615,000
70 95431099 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910522 مهر 85 19,000 1,615,000
71 95431154 روابط عمومی -  کارشناسی 3654529646 شهریور 52 19,000 988,000
72 95431234 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910638 شهریور 80 19,000 1,520,000
73 95431234 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910638 مرداد 80 19,000 1,520,000
74 95431234 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910638 مهر 24 19,000 456,000
75 95441072 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910697 مرداد 80 19,000 1,520,000
76 95441072 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910697 تیر 85 19,000 1,615,000
77 95441072 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910697 مهر 34 19,000 646,000
78 95481189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642910301 خرداد 80 15,000 1,200,000
79 95611259 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3642905057 مرداد 40 30,000 1,200,000
80 95622046 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 4505573930 مرداد 81 30,000 2,430,000
81 95635132 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690163151 مرداد 36 30,000 1,080,000
82 95676862 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642911332 شهریور 85 30,000 2,550,000
83 95676862 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642911332 مهر 85 30,000 2,550,000
84 95886024 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3690151889 شهریور 50 55,000 2,750,000
85 95886024 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3690151889 مرداد 75 55,000 4,125,000
86 96676063 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 3690131713 شهریور 70 30,000 2,100,000
87 96721006 مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها کارشناسی ارشد 3642898883 شهریور 85 30,000 2,550,000
88 96733001 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642904867 شهریور 85 30,000 2,550,000
89 96733001 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642904867 مرداد 64 30,000 1,920,000
دفعات مشاهده: 3661 بار   |   دفعات چاپ: 677 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد