معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی فروردین تا اردیبهشت 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۹ | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۰۴۳۱۱۰۳ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۸۴۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲ ۹۰۴۳۱۱۰۳ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۸۴۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳ ۹۰۴۳۱۲۰۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۹۳۷ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴ ۹۰۴۳۱۲۰۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۹۳۷ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵ ۹۰۵۱۱۱۸۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۴۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۶ ۹۱۴۱۲۳۲۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۰۱۵ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷ ۹۱۴۱۲۳۲۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۰۱۵ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۸ ۹۱۴۳۱۰۷۷ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹ ۹۱۴۳۱۰۷۷ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۱۴ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۱۴۳۱۵۰۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۵۷۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۱ ۹۱۴۳۱۵۰۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۵۷۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۲ ۹۱۵۱۱۰۵۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۲۸۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۳ ۹۱۵۱۱۰۵۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۲۸۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۴ ۹۱۵۴۱۲۲۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۸۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۵ ۹۱۵۴۱۲۲۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۸۹ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۶ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۷ ۹۲۴۳۲۱۱۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۹۴۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۹۲۴۳۲۱۱۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۹۴۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۹ ۹۲۴۳۳۲۰۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۲۷۲ اردیبهشت ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲۰ ۹۲۴۳۳۲۰۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۲۷۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۱ ۹۲۴۸۱۴۸۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۲۷۵۱۴۴۸۳ اردیبهشت ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲۲ ۹۲۴۸۱۴۸۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۲۷۵۱۴۴۸۳ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۳ ۹۲۵۳۱۱۰۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۷۸ اردیبهشت ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲۴ ۹۲۵۳۱۱۰۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۷۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۵ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۶ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۷ ۹۲۵۳۱۱۷۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۶۲۰ اردیبهشت ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲۸ ۹۲۵۳۱۱۷۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۶۲۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۹ ۹۲۵۳۲۳۱۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۲۸۶ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۳۰ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ فروردین ۶۰ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۳۱ ۹۲۵۴۱۵۰۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۹۱۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۲ ۹۲۵۴۱۵۰۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۹۱۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۳ ۹۲۵۵۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۹۸۹۵۴۱۳ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۴ ۹۲۵۵۱۲۵۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۲۲۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۵ ۹۲۹۴۲۰۳۶ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۰۵۵۰۳۸ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۳۶ ۹۲۹۴۳۰۲۶ مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۳۰ فروردین ۶۰ ۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۳۷ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ فروردین ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۳۸ ۹۳۴۶۱۰۲۷ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۱۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۹ ۹۳۴۶۱۰۲۷ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۱۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۰ ۹۳۴۷۱۱۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۱۳۸ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۴۱ ۹۳۴۷۱۴۳۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۵۵۸ فروردین ۷۵ ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
۴۲ ۹۳۴۸۱۳۷۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۹۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۳ ۹۳۵۱۱۲۵۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۳۰۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۴ ۹۳۵۱۱۲۵۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۳۰۴ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۵ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۶ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۷ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۸ ۹۳۵۳۲۰۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۶۹۸۸ اردیبهشت ۷ ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
۴۹ ۹۳۵۳۲۰۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۶۹۸۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۰ ۹۳۵۳۲۰۸۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۵۲۶۲ فروردین ۳۵ ۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۵۱ ۹۳۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۶۴۶ اردیبهشت ۷ ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
۵۲ ۹۳۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۶۴۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۳ ۹۳۵۴۱۳۳۳ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۰۹۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۴ ۹۳۵۴۱۳۳۳ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۰۹۹ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۵ ۹۳۵۴۱۳۴۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۱۰۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۶ ۹۳۵۴۱۳۴۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۱۰۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۷ ۹۳۶۱۱۱۸۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۲۴۱۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۵۸ ۹۳۶۱۱۳۲۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۵۲۸ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۵۹ ۹۳۶۲۱۰۷۲ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۵۴۴۶۰۵۴۰۸ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۶۰ ۹۳۶۲۱۱۲۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۲۴۶۰۹۲۲۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۱ ۹۳۶۲۳۱۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۷۸۸ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۲ ۹۳۶۷۲۰۲۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۳۴۰۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۳ ۹۳۶۷۲۰۷۱ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۱۴۸ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۴ ۹۳۶۸۵۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۶۲۰۵۴۱۳۳۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۵ ۹۳۶۸۵۰۸۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۶۲۰۵۴۱۳۳۳ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۶۶ ۹۳۷۱۱۰۶۲ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۳۶۸۲ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۷ ۹۳۷۱۱۰۹۸ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۸ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۶۹ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۷۰ ۹۳۷۱۱۵۲۷ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۷۶۹ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۷۱ ۹۳۷۱۲۰۱۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۱۸۷۵۱۹ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۲ ۹۳۷۱۳۰۴۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۴۰۰۶۸۶ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۳ ۹۳۷۲۲۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۵۳۲۵۹۳۲۸۹ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۴ ۹۳۷۳۱۰۷۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۲۸۲۸۰۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۵ ۹۳۷۳۱۱۶۹ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۷۶ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۷۷ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۷۸ ۹۳۷۳۱۱۹۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۵۰۱۴۸۶۸ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۷۹ ۹۳۷۳۱۱۹۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۵۰۱۴۸۶۸ فروردین ۵۷ ۲۸۰۰۰ ۱۵۹۶۰۰۰
۸۰ ۹۳۷۳۳۰۴۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۶۶۴ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۱ ۹۳۷۳۳۰۷۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۸۱ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۸۲ ۹۳۷۳۴۰۰۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۵۴۰ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۳ ۹۳۷۳۴۰۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۴ ۹۳۷۳۴۰۳۴ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۸۵ ۹۳۷۸۳۰۱۷ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۶۴۵ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۸۶ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۸۷ ۹۳۹۴۲۰۰۹ مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۵۳۱۰ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۸۸ ۹۴۴۸۱۲۱۶ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۴۳۷۶ فروردین ۱۲ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۸۹ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ فروردین ۴۷ ۱۵۰۰۰ ۷۰۵۰۰۰
۹۰ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ فروردین ۷۰ ۱۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۹۱ ۹۴۵۳۲۰۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۷۷ فروردین ۲۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۹۲ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۳ ۹۴۵۳۳۱۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۴۷۶ فروردین ۳۴ ۱۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۹۴ ۹۴۵۴۲۳۰۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۲۰۲۷۰۷۳۲۰۷ فروردین ۶۰ ۱۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۵ ۹۴۵۵۵۰۵۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۳۵۵۳۵۳۲۵ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۹۶ ۹۴۵۵۵۰۵۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۳۵۵۳۵۳۲۵ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۷ ۹۴۵۵۵۱۹۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۴۸۳۲ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۹۸ ۹۴۵۵۵۱۹۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۴۸۳۲ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۹ ۹۴۵۸۳۰۲۳ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۱۰۰ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ اردیبهشت ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۱ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۱۰۲ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ اردیبهشت ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۳ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۴ ۹۴۵۸۹۰۱۵ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۲۸۶۹۱۱۹۶۵ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۵ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ فروردین ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۱۰۶ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ فروردین ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۱۰۷ ۹۴۶۳۲۱۴۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۱۸۴ فروردین ۶۰ ۲۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰
۱۰۸ ۹۴۶۶۴۵۴۲ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۳۰۷ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۱۰۹ ۹۴۶۶۶۰۷۷ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۴۱۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۰ ۹۴۷۴۱۱۲۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۷۲۷۷۹۹۶۴۳ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۱۱۱ ۹۴۷۶۵۱۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۵۰۹۰۳۷۹۱۱۰ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۱۱۲ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ فروردین ۵۰ ۲۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰
۱۱۳ ۹۴۷۸۴۱۵۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۹۵۰۰۷۹۸۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۱۱۴ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۱۵ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۶ ۹۴۹۴۳۰۰۱ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۰۹۳۳ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۷ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۸ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۹ ۹۵۴۳۱۰۱۸ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۳۵۵۷۷۲۰۷ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۹۵۴۳۱۰۱۸ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۳۵۵۷۷۲۰۷ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۱ ۹۵۴۳۱۰۳۶ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۹۴۴ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۲ ۹۵۴۳۱۰۳۶ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۹۴۴ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۳ ۹۵۴۳۱۰۹۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۲۲ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۴ ۹۵۴۳۱۰۹۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۲۲ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۵ ۹۵۴۳۱۲۳۴ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۳۸ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۶ ۹۵۴۳۱۲۳۴ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۳۸ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۷ ۹۵۴۴۱۰۷۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۹۷ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۸ ۹۵۴۴۱۰۷۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۹۷ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۹ ۹۵۴۶۱۴۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۲۶ - عادی ۴۵۲۵۷۷۸۱۱۳ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۰ ۹۵۴۷۱۳۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۷۲۰۳ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۱ ۹۵۵۲۱۲۷۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۸۹۰۳۷۰۹۴۱ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۲ ۹۵۵۵۵۱۰۸ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۷۳ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۳۳ ۹۵۶۱۱۲۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۵۰۵۷ فروردین ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۱۳۴ ۹۵۶۱۶۱۲۵ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۰۸۶۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۵ ۹۵۶۱۶۱۲۵ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۰۸۶۸ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۶ ۹۵۶۳۲۲۱۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۷۳ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۷ ۹۵۶۳۲۲۱۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۷۳ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۸ ۹۵۶۶۶۰۲۵ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۵۶۳۰ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۹ ۹۵۶۶۶۰۲۵ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۵۶۳۰ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۰ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۱ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۲ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۴۳ ۹۵۹۱۱۰۲۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۸۲۹۲۱۱۴۰۳۷ فروردین ۲۲ ۴۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.49826.fa
برگشت به اصل مطلب