معاونت فرهنگی- آئین نامه ها
آیین نامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه های مدیریت امور فرهنگی:

دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مصوب: ۱۳۸۶/۱۰/۱۰)

آئین نامه اجرائی اردوهای دانشجویی (داخل کشور) دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب: ۱۳۸۶/۵/۲)

آئین‌نامه نمایش فیلم در دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب: ۱۳۸۶/۲/۲۵)

آئین‌نامه اجرائی برگزاری مراسم در دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب: ۱۳۸۶/۷/۳)

نحوه محاسبه میزان سهمیه تکثیر نشریات دانشجو ئی دانشگاه علم و صنعت ایران (مصوب: اسفند ۱۳۸۴)

آئین نامه انجمن های علمی (مصوب: ۱۳۸۷/۹/۱۸)

آئین نامه های تشکلهای اسلامی (مصوب: ۱۳۸۰/۹/۲۷ و آخرین اصلاحات: ۱۳۸۳/۹/۱۰)

آئین نامه تقدیر از فعالین فرهنگی دانشجویی (مصوب: ۱۳۸۸/۴/۳۰)

آئین نامه اجرائی مراسم پرسش و پاسخ عمومی دانشجویان با مسئولین دانشگاه (مصوب: ۱۳۸۸/۳/۱۹)

آئین نامه اجرایی نشریات دانشجویی (مصوب: ۱۳۸۶/۹/۱۲)

منشور اخلاقی دانشجویان (ویژه خانم ها)

منشور اخلاقی دانشجویان (ویژه آقایان)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=41.7792.9968.fa
برگشت به اصل مطلب